คณะกรรมการ

คุณทศพร ศิริสัมพันธ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
คุณนพดล ปิ่นสุภา
คุณเชิดชัย บุญชูช่วย
กรรมการ
คุณเอกชัย ยิ้มสกุล
คุณเอกชัย ยิ้มสกุล
กรรมการ , เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้บริหาร

คุณเอกชัย ยิ้มสกุล
กรรมการผู้จัดการ
คุณชาญ กุลภัทรนิรันดร์
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
2W & Bus
คุณโทรณ หงศ์ลดารมภ์
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
EV Charger
คุณณัฐสุดา สกุลไพสิฐ
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
และสนับสนุนองค์กร
คุณสุพัตรา ชาญสมร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
คุณปรเมษฐ์ ห้อยสังวาลย์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์ม

คณะกรรมการ

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
: ประธานกรรมการ
3. คุณเอกชัย ยิ้มสกุล
กรรมการ , เลขานุการคณะกรรมการ
2. คุณเชิดชัย บุญชูช่วย
: กรรมการ

ผู้บริหาร

1. คุณเอกชัย ยิ้มสกุล
: กรรมการผู้จัดการ
2. คุณชาญ กุลภัทรนิรันดร์
: ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2W & Bus
3. คุณโทรณ หงศ์ลดารมภ์
: ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ EV Charger
4. คุณณัฐสุดา สกุลไพสิฐ
: ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุนองค์กร
5. คุณสุพัตรา ชาญสมร
: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
6. คุณปรเมษฐ์ ห้อยสังวาลย์
: ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์ม